Algemeen privacy statement K&V Zedelgem

Versie 1 juni 2019

 

De Muziekmaatschappij Kunst en Vermaak Zedelgem (secretariaat K&V, Patrijzenhoek 15 8210 Zedelgem) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. K&V houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

        uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

        verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

        vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

        passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

        geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

        op de hoogte zijn van uw rechten over uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als K&V zijn wij verantwoordelijk voor de correcte verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin vragen heeft hierover, of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via het secretariaat of via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Ø  Waarom verwerken wij persoonsgegevens

 

Uw persoonsgegevens worden door K&V verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

        Het kunnen deelnemen aan de activiteiten van K&V. (uitvoering overeenkomst)

        Het versturen van nieuws(brieven) en uitnodigingen. (toestemming betrokkene)

        Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

        Het aangaan van een verzekering voor onze leden en activiteiten. (uitvoering overeenkomst)

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (en opslagen) (verzamelen) (verwerken):

        Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

        Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Ø  Verstrekking aan derden

 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

        Het verzorgen van een internet omgeving (webhosting);

        Het verzorgen (en verspreiden) van nieuws(brieven), uitnodigingen, folders, foto’s eigen aan de vereniging, … via onze eigen website, sociale media, al dan niet geadresseerde post, ….

        Het verzekeren van onze leden en activiteiten

        Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.

 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.

 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Ø  Minderjarigen

 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Ø  Bewaartermijn

 

K&V bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk (tot maximaal 5 jaar na stopzetting van uw lidmaatschap) voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Ø  Beveiliging van de gegevens

 

K&V stelt alles in het werk om de persoonsgegevens die verwerkt worden te beschermen tegen verlies, misbruik of vervalsing. lndien zich toch een inbreuk zou voordoen en deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zal K&V volgens de voorwaarden bepaald in de AVG u onverwijld op de hoogte stellen van deze inbreuk.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

        Alle personen die namens K&V van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

        We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

        Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

        We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

        Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Ø  Uw rechten over uw gegevens

 

U hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.(U kunt ons ook contacteren via de contactpagina van onze website www.kunstenvermaakzedelgem.be, (om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren). Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Ø  Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met het bestuur op te nemen. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming te bereiken via volgende contactgegevens: Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Ø  Wijziging privacy statement

 

K&V kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website of via de ledenbrief.

Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.

  

Beknopte versie privacy statement K&V Zedelgem

 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door het secretariaat van de Muziekmaatschappij Kunst en Vermaak Zedelgem, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Dit gebeurt in het kader voor ledenbeheer, organisatie van activiteiten en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken volstaat het ons dat mee te delen via het secretariaat of via e-mail.

Via dit adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt in ons algemene privacy statement die u op eenvoudige aanvraag kan bekomen.